Liu Wen wanders down a street of traditional houses near the Liuzi temple in Yongzhou, China.

Liu Wen wanders down a street of traditional houses near the Liuzi temple in Yongzhou, China.